Hotline: 0936.288.112


Ngày 5/5/2020, Đạm Cà Mau đã có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Ngày 16/4/2020, Đạm Cà Mau tiếp tục ra lệnh mới không đổi tại nhà máy

Chiều 6/4/2020, Đạm Cà Mau đã có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Ngày 16/3/2020, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Chiều 2/3/2020, Đạm Cà Mau đã có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Chiều 14/2/2020, Đạm Phú Mỹ đã có lệnh ra hàng mới

Ngày 11/2/2020, Đạm Cà Mau đã có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Sáng ngày 14/1/2020, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Ngày 16/12/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Ngày 4/12/2019, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Chiều 19/11/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới

Ngày 23/10/2019, Đạm Cà Mau ra lệnh mới, giá không đổi

Ngày 1/10/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Ngày 25/9/2019, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Ngày 9/9/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Chiều 19/8, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Ngày 12/8/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

Ngày 18/7/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá giảm

Cuối tuần trước, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá Ure không đổi

Ngày 21/6/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá giảm