Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 18/03 không đổi

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7400-7450 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 17/03 giảm nhẹ

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7400-7450 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 16/03 ổn định so với cuối tuần trước

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7420-7450 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 13/03 ổn định so với ngày hôm trước

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 12/03 ổn định so với ngày hôm trước

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 11/03 ổn định so với ngày hôm trước

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 10/03 ổn định so với ngày hôm trước

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 09/03 ổn định so với ngày hôm trước

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 06/03 ổn định so với ngày hôm trước

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 05/03 ổn định so với ngày hôm trước

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 04/03 ổn định so với ngày hôm trước

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 03/03 ổn định so với ngày hôm trước

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 02/03 giảm nhẹ so với tuần trước

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7500-7550 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 27/02 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7550-7600 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 25/02 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7550-7600 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 13/02 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7600-7650 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 12/02 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7600-7650 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 11/02 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7600-7650 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 10/02 ổn định

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7600-7650 đ/kg

Tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ sáng 09/02 giảm nhẹ

Giá phân bón ure Phú Mỹ tại Trần Xuân Soạn ở mức 7600-7650 đ/kg