Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/1/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/12/2019: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/12/2019: Giá ure ổn định