Hotline: 0936.288.112


Phân bón ure -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/2/2020: Giá ure ổn định

Chiều 14/2/2020, Đạm Phú Mỹ đã có lệnh ra hàng mới

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/2/2020: Giá ure giảm

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/2/2020: Giá ure ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/1/2020: Giá ure ổn định