Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá SA không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá Kali giảm

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá SA ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá SA không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá SA không đổi

Tình hình ngập lụt, lũ lụt trên thế giới và Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2019

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá SA không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá SA không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/8/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/8/2019: Giá NPK không đổi