Hotline: 0936.288.112


Phân bón Kali/SA/NPK -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2019: Giá SA không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá SA không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá SA ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2019: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2019: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2019: Giá SA ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2019: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2019: Giá NPK không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2019: Giá SA không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 14/10/2019: Giá NPK bán ra không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/10/2019: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/10/2019: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/10/2019: Giá SA ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2019: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2019: Giá NPK ổn định