Hotline: 0936.288.112


Phân bón DAP -> Trần Xuân Soạn (HCM)

 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/3/2020: Giá DAP tăng

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/3/2020: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/3/2020: Giá DAP ổn định