Hotline: 0936.288.112


Trần Xuân Soạn

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/3/2020: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/3/2020: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/3/2020: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/3/2020: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/3/2020: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/3/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/3/2020: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/3/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/3/2020: Giá Kali ổn định

-