Hotline: 0936.288.112


Trần Xuân Soạn

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá SA không đổi

-