Hotline: 0936.288.112


phân bón NPK

Thị trường Cần Thơ ngày 30/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/3/2020: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 19/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/3/2020: Giá NPK bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/3/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/3/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/3/2020: Giá NPK ổn định

-