Hotline: 0936.288.112


phân bón NPK

Thị trường Cần Thơ ngày 21/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/2/2020: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/2/2020: Giá NPK bán ra tăng

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/2/2020: Giá NPK ổn định

-