Hotline: 0936.288.112


phân bón Kali

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/9/2019: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/9/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-