Hotline: 0936.288.112


miền trung

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/2/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá Kali bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/2/2020: Giá Ure bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/2/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/2/2020: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/2/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/2/2020: Giá Kali bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/2/2020: Giá NPK bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/2/2020: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/1/2020: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2020: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/1/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/1/2020: Giá Kali bán ra không đổi

-