Hotline: 0936.288.112


miền trung

Thị trường Miền Trung ngày 20/5/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/5/2020: Giá NPK bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/5/2020: Giá Phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/5/2020: Giá Phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/5/2020: Giá Phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/5/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/5/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/5/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/5/2020: Giá Phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/4/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/4/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/4/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/4/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/4/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/4/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/4/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/4/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/4/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/4/2020: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/4/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/4/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/4/2020: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/4/2020: Giá phân lân ổn định

-